Tarifa te pergjithshme

1. Miratim Shesh-Ndertimi          4.000 leke
2. Miratim  te projekteve ndertimor 5.000 leke
3. Dhenie leje - higjenike dhe ekspertize per magazine te ndryshme                2.000 leke