Sherbimi i Epidemiologjise

Funksioni i këtij shërbimi konsiston ne kontrollin dhe prevenimin në kohë të sëmundjeve infektive në komunitet.

SHËRBIMI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE NGJITËSE i mbeshtet detyrat e veta ne zbatim te detyrave te Ligjit Nr.7761,date 19.10.1993 “Per Parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, në Vendimet e Këshillit të Ministrave dhe Urdhërat, Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik.

Ky shërbim është i përbërë nga tre Sektorë:

 • SEKTORI I MONITORIMIt TË SËMUNDJEVE NGJITËSE
 • SEKTORI I IMUNIZIMIT
 • LABORATORI MIKROBIOLOGJIK

1. Monitorimi i Sëmundjeve Ngjitëse nëpërmjet:

 • Survejancën e sëmundjeve infektive dhe faktorëve të rriskut (Sëmundjet që deklarohen në pasqyrën 14-Sh).
 • Survejancës së PFA (Paraliza Flakside Akute).
 • Survejnces F+R (Fruth + Rubelole).
 • Marrjen e masave në vatrat epidemike(gjatë një shpërthimi epidemik) me synim parandalimin e zhvillimit të agjentëve infektiv.
 • Minimizimin e ekspozimit ndaj infeksioneve.
 • Uljen e receptivitetit të popullatës ndaj sëmundjeve ngjitëse.
 • Survejnaces ALERT per disa syndrome te semundjeve ngjitese.
  [*] Diarea pa gjak
  [*] Diarea me gjak
  [*] Infeksione respiratore te siperme
  [*] Infeksione respiratore te poshtme
  [*] Rash(ezanteme) me temperature(ethe)
  [*] Verdheza (të verdhët)
  [*] Hemoragji me Temperature (ethe)
  [*] Suspekt meningit (i dyshuar për meningit)
  [*] Temperature e Pashpjegueshme (> 4 ditë)
 • Survejancen e Zoonozave.
 • Kryerjes se dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit(DDD) si masa parandaluese në vatrat infektive.

2. Zbatimi dhe Monitorimi i Imunizimit:

 • Mbikëqyrjen në bashkëpunim me Institutin të Shëndetit Publik e Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor, publike ose private, të cilat bëjnë zbatimin e programit kombëtar të imunizimit.
 • Survejances se reaksioneve post vaksinale.
 • Imunizimi aktiv per prevenimin e shperthimeve epidemike.
 • Realizon korrespodencen e levizshmërisë së fëmijëve (0-14 vjeç)
 • Zbaton programet kombëtare të imunizimit ( fushat kombëtare të vaksinimit)
 • Bën kualifikimin e punonjësve shëndetësorë që merren me imunizimin aktiv dhe me sëmundjet ngjitese.

3. Laboratori Mikrobiologjik kryen:

 • Ekzaminime direkte (mikroskopike);kultura dhe serologji si më poshte:
 • Për mikrobet aerogene (Hundë,grykë,vesh)
 • Për enterobakteriet (mikrobet e aparatit tretes).
 • Për mykrat (ekzaminime direkte dhe me mbjellje (culture).
 • Për serologji (ku përfshihen dhe HIV/AIDS dhe Hepatitin B) etj..
 • Kryen analiza për ngarkesën mikrobike e ujit të pijëshëm rrethet (FIER & MALLAKASTËR)
  Këto ekzaminime kryhen per:
  [*] përcktimin e diagnoses
  [*] profilaksi
  [*] ose në vatrat epidemike qe shfaqen:
   
 • Kryen analiza ne zonat aseptike (salla operacioni,salla lindje,dhoma reanimacioni, etj).
 • Kryen analiza per te percaktuar cilesin e dezinfektimit.
 • Kryen analiza per qellime studimore.
 • email: ksi@drshfier.gov.al