Sherbimet e Mjekesise Familjare

Sherbimet e mjekesise familjare

  • Supervizimi i Qendrave Shendetesore

  • Bashpunim me drejtoret e qendrave shendetesore per rritjen e cilesise se sherbimit ndaj pacientit

  • Kontrolli i  zbatimi i detyrave qe perfshihen ne strategjine  perkujdesjeve infermierore

  • Kontrolli mjekesor dhe promocion shendetesor ne shkolla dhe institucionet parashkollore