Se bashku mund te bejme me shume kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Cfare eshte trafikimi i personave?

Trafikimi i personave do te thote: Rekrutim, transportim ,transferim ,fshehje  ose pritje e personave nepermjet metodave te kercenimit ose perdorimit te forces apo formave te tjera te shtrengimit, rrembimit,mashtrimit, shperdorimit te detyres ose perfitimit nga gjendja shoqerore,fizike apo mendore ose dhenies apo marrjes se pagesave ose perfitimeve per te marre pelqimin e personit qe kontrollon nje person tjeter me qellim shfytezimin.

Shfrytezimi perfshin shfrytezimin e prostitucionit te te tjereve ose forma te tjera te shfrytezimit seksual ,punen ose sherbimet e detyruara ,skllaverine  ose praktika te ngjashme me skllaverine ,venien ne perdorim ose transplantin e organeve.

Cdo te thote  viktime e trafikimit dhe viktime e mundshme e trafikimit?

VIKTIME E  TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE ESHTE PERSONI OBJEKT I TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE .
PERCAKTIMI SE NJE PERSON ESHTE VIKTIME E MUNDSHME E TRAFIKIMIT /VMT NUK DO TE THOTE ASNJEHERE SE PERSONI NUK ESHTE TRAFIKUAR ,KY  PERCAKTIM  DO TE THOTE  VETEM  QE  PERSONI NUK ESHTE IDENTIFIKUAR    VIKTIME   TRAFIKIMI  NGA  GRUPI /STRUKTURA  PERGJEGJESE  PER IDENTIFIKIMIN  FORMAL  NE  KUFI  DHE  NE  TERRITOR  G/SPIF .

Rendesia e identifikimit te VT/VMT                                    

Vetem  identifikimi  korrekt i jep mundesi viktimave te trafikimit  te perfitojne sherbimet e meposhteme ne perputhje me  legjislacionin shqiptar:

  • Viktimat e trafikimit ( VT) te cilat jane ne program ndihme mund te marrin ndihme juridike falas .
  • VT mund te  perfshihen ne programin e mbrojtjes se deshmitarit.
  • Viktimave te huaja te Trafikimit u jepet leje pune per raste te vecanta te tipit C per qellim biznesi ,per tu punesuar,vetepunesuar ose epr formim profesional.
  • VT perfshihen ne perfituesit e ndihmes ekonomike pas daljes nga institucionet e perkujdesit shoqeror ,deri ne castin e punesimit te tyre.
  • VMT/VT mund te akomodohen ne qendra rezidenciale te posacme