Qendra Shëndetësore Zharez

QENDRA SHENDETESORE ZHARREZ  me seli ne fshatin e ri te komunes Zharrez eshte ne sherbim te komunitetit Zharrrez, nje komunitet prej 8200 banoresh. Pervec qendres shendetesore zharrez ndodhen dhe 4 ambulanca te tjara te shpernara respektivisht ne fshatrat  Frasher, Ferbas, Sheqishte, Beline.

Personeli shendetesore I kesaj qendre ke nje stukture organizative te per bere prej 3 mjek 8 infermier 1 ndihmes epidemiolog dhe 1 ekonomist.

Ne kete qender shendetesore ofrohet paketa baze e kujdesit shendetesore paresore e miratuar nga ministria e shendetesise ku perfshihet:

  1. Kujdesi ne rastet e urgjences
  2. Kujdesi shendetesor per femije
  3. Kujdesi shendetesor per te rritur
  4. Kujdesi shendetesor per grate  dhe shendeti riprodhues
  5. Kujdesi shendetesor per te moshuarit
  6. Kujdesi shendetesor mendor
  7. Promocioni dhe edukimi shendetesor

 

Orari I sherbimit eshte 6 ore e 40 minuta ne dite.

Qendra shendetesore punon me devotshmeri ne rritjen progresive te cilesise se sherbimit ndaj komunitetit te komunes Zharrez.