Qendra Shëndetësore Dermenas

Qendra Shendetesore Dermenas perbehetnga 10 ambulanca te cila tshtrihen ne tegjithe komunen e Dermenasit.Ne keto ambulanca sherben personeli mjeksor I specializuar I perfaqesuar nga 5 mjeke dhe 14 infermiere dhe mamie. Vendndodhja e tyre eshte si me poshte:

Ambulanca Radostine                                                1 mjek + 1infermiere + 1 mamie

Ambulanca Hamil                                                       1 mjek + 1 infermiere

AmbulancaSulaj                                                          1 infermiere

Ambulanca Mucaj                                                       1 infermiere

AmbulancaBaltez

Ambulanca Dermenas1 mjek + 1infermiere+ 1 mamie

Ambulanca Hoxhare e vjeter                                      1 infermiere

Ambulanca Pojan1 mjek + 1infermiere+ 1 mamie

Ambulanca Povelce1infermiere+ 1 mamie

Ambulanca Darzeze1 mjek + 1infermiere+ 1 mamie

Popullata qe mbulon me sherbim kjo qender eshte 13’460 banore.

Sherbimet qe ofrohen jane paketa baze e sherbimevetekujdesitshendetesorparesorkuperfshihen:

Vizita te mjeku I familjes

Trajtimi I semundjeve akute dhe kronike

Kryerja e depistimit per popullaten ne rrezik

Injeksione ,perfuzione dhe mjekim te plageve

Dhenia e ndihmes se shpejte ne rasturgjencemjeksore

Konsulori I gruas

Ndjekja dhe vaksinimi I femijevedhe grave shtatzane

Orari I punes ne qendereshtenga e hena ne teshtuneora 8 – 14 e 40’

 

Drejtoresha e qendres shendetesore :Dr. SonilaMisho

Email:sonilamisho82@gmail.com

Nr.kontakti: 0672168924