Promocioni

Kabineti I Edukimit dhe Promocionit shendetesor ka per detyre :

1.Te hartoje dhe implementoj programe dhe projekte per problem te ndryshme si:

-Promovimi I shendetit ne shkolla

-Alkolin dhe drogen

-Duhanin

-HIV/AIDS-in dhe IST

-Aksidentet

-Nutricionin

-Mjedisin

-Shendetin riprodhues

-Shendetin Mendor

2.Organizon seminare dhe workshop-e me tematika te ndryshme.

3.Organizon aksine educative-shendetesore ,fushata sensibilizuese duke kerkuar pjesmarrjen e institucioneve te ndryshme shendetesore ose jo,si dhe angazhimin e komunitetit.

4.Shperndarja e informacionit ne te gjithe QSH-te Fier si dhe ne cdo instituticion tjeter dhe komunitet.

5.Organizon Ditet Boterore ne baze te Kalendarit Promocional te ardhur nga ISHP-ja.

6.Bashkepunim me te gjitha OJQ-te dhe OJF-te .

7.Bashkepunim te ngushte me institucionet arsimore dhe kulturore si dhe me pushtetin vendor.

8.Bashkepunon ngushte me te gjitha mediat lokale .

9.Organizon trajnime te ndryshme  per personelin shendetesor si dhe per komunitetin.

10.Organizon fushata te ndryshme sensibilizuese me rastin e evenimenteve te caktuara shendetesore apo dhe per probleme te ndryshme emergjente.