Monitorim dhe Vleresim

Funksionet

1-Monitoron zbatimin e treguesve Shendetesore qe perfshihen ne paketen baze te sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor, qe ofron Qendra Shendetesore

2-Monitoron zbatimin e Rregullores se Shendetit Riprodhues (Nr.147, Dt.11.04.2003) ne Qendrat Shendetesore

3-Analizon ne menyre te detajuar te gjitha rastet e vdekjeve te femijeve 0-1 vjeç, vlereson situaten lidhur me vdekshmerine foshnjore ne rreth, dhe merr masa per te ulur vdekshmerine foshnjore

4-Monitoron sherbimet qe ofrohen ne Qendrat Shendetesore per rastet e Dhunes ne Marredheniet  Familjare , mbeshtetur ne Ligjin Nr.9669, per masat ndaj Dhunes ne Marredheniet Familjare

5-Monitoron Abortet e realizuara ne Institucionet Shteterore dhe Private (te Liçensuara), dhe merr masa per te reduktuar numrin e tyre

6-Monitoron rastet e femijeve te lindur me Anomali Congenitale, dhe raporton per to ne I.SH.P

7-Bashkepunon me Qendren Kombetare te Cilesise  Sigurise dhe Akreditimit te Institucioneve Shendetesore, per realizimin  e  Proçesit te Akreditimit te Q.SH, dhe koordinon kete proçes

8-Bashkepunon me I.SH.P per percaktimin e Indikatoreve Cilesore dhe Sasiore te Shendetit te nenes dhe Femijes

9-Planifikon, dhe bashkepunon me Sherbimin e Mjekesise Familjare, per programet edukuese te trajnimit  Mjekesor te te vazhduar