Mjekesia Familjare

Sektori i Sherbimeve te Mjekesise Familjare
 
        *Supervizimi i Qendrave Shendetesore
        *Bashpunim me drejtoret e qendrave shendetesore per rritjen e cilesise se sherbimit ndaj pacientit
        *Kontrolli i  zbatimi i detyrave qe perfshihen ne strategjine  perkujdesjeve infermierore
        *Kontrolli mjekesor dhe promocion shendetesor ne shkolla dhe institucionet parashkollore