Misioni Ynë

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier vepron ne zbatim te gjithe akteve ligjore dhe nenligjore qe rregullojne funksionimin e sherbimit shendetesor ne Republiken e Shqiperise.

Objekti i veprimtarise se saj eshte organizimi, funksionimi dhe monitorimi i sherbimit shendetesor qe i ofrohet popullates ne njesine administrative ku ushtron aktivitetin. DRSH Fier eshte institucion publik buxhetor,profilaktiv-kurativ,ne varesi te Ministrise se Shendetesise. DRSH pergigjet per aktivitetin e saj para Ministrise se Shendetesise si dhe organeve qendrore te njesise Administrative ku ushtron funksionin.

DRSH eshte pergjegjese per ofrimin e sherbimit shendetesor me cilesi te larte dhe akses te barabarte per gjithe popullaten e njesise administrative ku ushtron aktivitetin e saj.Siguron cilesine e sherbimeve dhe respektimin e normave dhe standarteve te vendosura nga Ministria e Shendetesise.

Bashkepunon me Drejtorine Rajonlale te Sigurimit te Kujdesit Shendetesor Fier, Drejtorine Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Fier, Prefektin e Qarkut Fier, Kryetarin e Qarkut Fier, institucionet e pushtetit vendor dhe te tretet.