Sherbimet

Sherbimi Stomatologjik

Ne sherbimin stomatologjik shteteror jane te punesuar 15 (pesembedhjete) Mjek Stomatolog  nga te cilet 1(nje) shef sherbimi.  Ne Polikliniken Fier jane 12 (dymbedhjete) Mjek ,ne Patos 2(dy) Mjek  dhe 1(nje) Mjeke ne Roskovec.Ne strukturen e klinikes dentare eshte dhe 1(nje) sanitare.

Sherbimi stomatologjik publik konsiston ne sherbimin e shendetit oral per gupmoshat 0-18 vjec te qytetit dhe fshatit.

Ne sherbime te shendetit oral futen profilaksi,diagnostikime dhe mjekim per patologji apo anomali te indeve te forta e te buta te gojes.

Mjekesia Familjare

Sektori i Sherbimeve te Mjekesise Familjare
 
        *Supervizimi i Qendrave Shendetesore
        *Bashpunim me drejtoret e qendrave shendetesore per rritjen e cilesise se sherbimit ndaj pacientit
        *Kontrolli i  zbatimi i detyrave qe perfshihen ne strategjine  perkujdesjeve infermierore
        *Kontrolli mjekesor dhe promocion shendetesor ne shkolla dhe institucionet parashkollore

Sherbimi i Epidemiologjise

Funksioni i këtij shërbimi konsiston ne kontrollin dhe prevenimin në kohë të sëmundjeve infektive në komunitet.

SHËRBIMI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE NGJITËSE i mbeshtet detyrat e veta ne zbatim te detyrave te Ligjit Nr.7761,date 19.10.1993 “Per Parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, në Vendimet e Këshillit të Ministrave dhe Urdhërat, Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik.

Ky shërbim është i përbërë nga tre Sektorë:

Inspektoriati Sanitar & Shendetit Mjedisor

STRUKTURA  E SHERBIMT TE HIGJENES

 

Sherbimi I higjenes perbehet nga kater sektor higjene  dhe secili prej tyre  ka punonjesit e tij perkates.

Konkretisht:

 

 

Higjena Ushqimore :Kontrollon te gjithe subjektet te clet ushtrojne aktvitetin e tyre mbi bazen e prodhimit te tregetimit te produkteve te ndryshme ushqimore.