Sektoret

Promocioni

Kabineti I Edukimit dhe Promocionit shendetesor ka per detyre :

1.Te hartoje dhe implementoj programe dhe projekte per problem te ndryshme si:

-Promovimi I shendetit ne shkolla

-Alkolin dhe drogen

-Duhanin

-HIV/AIDS-in dhe IST

-Aksidentet

-Nutricionin

-Mjedisin

-Shendetin riprodhues

-Shendetin Mendor

2.Organizon seminare dhe workshop-e me tematika te ndryshme.

Sherbimi Psikosocial dhe i Shendetit Mendor

Funksionet e SSHPSHM kanè tè bèjnè me ;

1.Monitorimin e zbatimit tè kuadrit ligjor  dhe rregullator pèr zhvillimin e shèrbimeve tè Shèndetit Mendor nè nivel rajonal

2. Monitorimin e performancès sè shèrbimeve tè shèndetit mendor dhe shèrbimit tè ofruar nè to nè bashkèpunim me sektorèt e drejtoris

3. Koordinimin pèr ofrimin e kujdesit tè integruar dhe tè vazhdueshèm nga tè gjitha strukturat e rrjetit tè shèrbimeve tè shèndetit mendor

Sherbimet e Mjekesise Familjare

Sherbimet e mjekesise familjare

  • Supervizimi i Qendrave Shendetesore

  • Bashpunim me drejtoret e qendrave shendetesore per rritjen e cilesise se sherbimit ndaj pacientit

  • Kontrolli i  zbatimi i detyrave qe perfshihen ne strategjine  perkujdesjeve infermierore

  • Kontrolli mjekesor dhe promocion shendetesor ne shkolla dhe institucionet parashkollore

Informacioni Shendetsor

Sektori i Informacionit shendetesor.

Regjistron, përpunon dhe ofron të dhënat e  përpunuara për tu përdorur në DRSH dhe në nivele të tjera organizative të sistemit shëndetësor. Kontrollon flukset e informacionit të ardhur në nivel qarku dhe I përpunon informacionet  lidhur me aktivitetin e institucioneve të kujdesit shëndetësor.

Administrata dhe Sherbimet

Sektori i Administrates dhe Sherbimeve

  • ​Pergjigjet per zbatimin e rregullores se DRSH.
  • Planifikon dhe ndjek perdorimin e automjeteve, harxhimin te karburantit si dhe shfrytezimin e tyre sipas rregullave ne fuqi.
  • Planifikon dhe ndjek furnizimin si dhe konsumin e materialve si orendite,kancelarite dhe gjithe nevojat e DRSH.
  • Siguron gadishmerine e automjeteve.
  • Ndjek gatishmerine e sherbimit te sigurise se institucionit.
  • Pergatit list prezencen dhe ja paraqet titullarit.

Monitorim dhe Vleresim

Funksionet

1-Monitoron zbatimin e treguesve Shendetesore qe perfshihen ne paketen baze te sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor, qe ofron Qendra Shendetesore

2-Monitoron zbatimin e Rregullores se Shendetit Riprodhues (Nr.147, Dt.11.04.2003) ne Qendrat Shendetesore

3-Analizon ne menyre te detajuar te gjitha rastet e vdekjeve te femijeve 0-1 vjeç, vlereson situaten lidhur me vdekshmerine foshnjore ne rreth, dhe merr masa per te ulur vdekshmerine foshnjore

Burimet Njerezore dhe Marredheniet me Publikun

Garantimi dhe zbatimi në përputhje me legjislacionin, i politikave të menaxhimit modern të burimeve njerëzore.
Rekrutimi i të gjithë personelit të drejtorise  në zbatim të ligjeve në fuqi dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale të punonjësve Drejtorise Rajonale te Shendtesise Fier.
Studimin dhe marrjen e masave për plotësimin e nevojave të institucionit  lidhur me burimet njerëzore.