Rreth Nesh

Misioni Ynë

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier vepron ne zbatim te gjithe akteve ligjore dhe nenligjore qe rregullojne funksionimin e sherbimit shendetesor ne Republiken e Shqiperise.