Inspektoriati Sanitar & Shendetit Mjedisor

STRUKTURA  E SHERBIMT TE HIGJENES

 

Sherbimi I higjenes perbehet nga kater sektor higjene  dhe secili prej tyre  ka punonjesit e tij perkates.

Konkretisht:

 

 

Higjena Ushqimore :Kontrollon te gjithe subjektet te clet ushtrojne aktvitetin e tyre mbi bazen e prodhimit te tregetimit te produkteve te ndryshme ushqimore.

 

Higjena Komunale :Kontrollon te gjithe subjektet shendetesore shteterore  private si dhe subjektet private te sherbimit publike si dhe  monitorimin ditor te ujit te pijshem te qytetit Fier ne aspektin fiziko-kimik dhe bakterologjik ne 26 pika si dhe monitorimin 2 here ne dite per vlerat e klorit ne ujin e pijshem si dhe marja e analizave fiziko-kimike bakterologjike per te gjithe vendburimeve te ujesjellsave qe jane ne juridiksionin e rrethit Fier.

 

Higjena e Punes :Kontrollon fasone te ndryshme si (rrobaqepsi ,kepucari etj) karburantet ,farmacit veterinare  si dhe marja e analizave te ujrave siperfaqsor 1 here ne muaj(lumi gjanic,vija e ngjales,lumi seman)

 

Ne varesi te sherbimit te Higjenes eshte dhe laboratori fizike-kimike ,puna e te clit konsiston ne analizat e ndryshme ushqimore,te ujit. te monitorimit te ndotjes se ajrit,te ambjenteve  te ndryshme shteterore ,private