Higjena e Punes

1. Dhenie leje higjenike per venie ne funksionim te objektit, industri kimike ,metalurgjike,minerare,mekanike,konfeksione         1.000leke
2. Dhenie leje higjenike per objekte artizanati 5.000leke
3. Ekspertize higjenike me kerkes te personave juridike e fizike 2.000leke