Administrata dhe Sherbimet

Sektori i Administrates dhe Sherbimeve

  • ​Pergjigjet per zbatimin e rregullores se DRSH.
  • Planifikon dhe ndjek perdorimin e automjeteve, harxhimin te karburantit si dhe shfrytezimin e tyre sipas rregullave ne fuqi.
  • Planifikon dhe ndjek furnizimin si dhe konsumin e materialve si orendite,kancelarite dhe gjithe nevojat e DRSH.
  • Siguron gadishmerine e automjeteve.
  • Ndjek gatishmerine e sherbimit te sigurise se institucionit.
  • Pergatit list prezencen dhe ja paraqet titullarit.